Student Kick-off 2006-34265

Transitie UGent
Student Kick-off op Kramersplein: rechts Stijn Baert - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: student, kick-off
Datum: 27 september 2006
Identificatienummer: Z2006_32_023
Album: 1e editie Student Kick-off