Student Kick-off 2007 op het Sint-Pietersplein-33634

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: kick-off, danser
Datum: 26 september 2007
Identificatienummer: Z2007_33_014
Album: Student Kick-off 2007 op het Sint-Pietersplein