Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde-4325

Transitie UGent
Acht studenten diergeneeskunde krijgen een certificaat topstudent bachelor - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde, topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid
Datum: 30 november 2011
Identificatienummer: Z2011_160_008
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde