Amnesty International Leerstoel 2012-10260

Transitie UGent
Prof. Yves Haeck, vakgroep Publiekrecht UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: amnesty international, leerstoel, rechtsgeleerdheid rechten RE, publiekrecht, mensenrechten
Datum: 9 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_026_080
Album: Leerstoel Amnesty International 2012