Ontvangst ambassadeurs uit Zuid-Oost Azië

Transitie UGent
Z. Exc. Khamkheuang Bounteum (ambassador of Laos) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: zuid-oost azië, ASEANplus platform, internationalisering, laos
Datum: 4 september 2018
Identificatienummer: Z2018_092_041
Album: Ontvangst ambassadeurs uit Zuid-Oost Azië